ErfarenhetExperiences

 

Ledarskap startar redan när ett uppdrag ska utföras av en eller flera personer. En ensam person måste disciplinera sitt åtagande och leda arbetet i mål tillsammans med sitt team. Ansvar och ledarskap går hand i hand.

De senaste tjugo åren har jag lett grupper av olika storlek och för olika uppdrag. För att ge några exempel. På Svenska ambassaden i Tanzania var jag biträdande chef för det svenska utvecklingsprogrammet och ansvarade för ett tio tal personer, både svenskar och tanzanier, som arbetade med substantiella frågor och administrativa uppgifter. Under de tre åren jag var där, integrerades ambassadens politiska- och utvecklingsprogram-avdelningar, vilket omfattade en organisationsförändring med bl a resursnedskärningar inklusive minskad personal. Mitt ledarskap krävde att uppehålla en svensk hållning med tydliga ställningstagande gentemot den tanzanska regeringen, samtidigt som det var stor turbulens inom den svenska ambassaden med personal som inte kände sig särskilt motiverad att utföra sitt uppdrag.

Det senaste exemplet som ledare är när jag ledde ett team på 15 personer i FNs befolkningsfond. Vårt uppdrag var att samla in alla finansiella resurser till UNFPAs verksamhet från regeringar, privata sektorn och andra FN organ. De tio största givarna inkluderade USA och Japan förutom de nordiska och andra europeiska länder. Vi hade daglig kontakt med alla givare av olika skäl. Ibland handlade det om att förhandla villkor för ett bidrag, eller ordna möte mellan en minister och chefen för UNFPA, eller skapa en dialog mellan teknisk expertis. Jag gav mina medarbetare största möjliga frihet under ansvar, men så fort det krävdes stöttade jag upp arbetet. Jag ansvarade ocksa för att tillsammans med kollegor i samma position som jag själv förhandla fram ett förslag för generalförsamligen att diskutera gällande finansiering av hela FN apparaten.

Ovan exempel visar hur mina olika funktionella kompetenser har bidragit till att leda ett arbete framåt men också hantera de svårigheter som följer med en omorganisation/nedskärning.

Det finns många verksamheter som idag måste skära ner resurser och dra ner på verksamhetsområden eller fokusera inom ett verksamhetsområde.

Jag kan bidra med tänkandet och planerandet i ovan sammanhang. Jag kan också ge stöd till ledningen eller enskilda medarbetare, beroende på hur de specifika behoven ser ut.

Leadership starts when a task is to be performed by one or more people. An individual takes leadership of his or her task in the team. Responsibility and leadership is basically the same.

During the last twenty years I have lead teams of different sizes for different reasons. Below are a few examples.

At the Swedish Embassy in Tanzania I was the Deputy Head of the Development programme and was responsible for some ten people, both Swedes and Tanzanians, working on different levels in substantial and administrative functions.During my three years tenure the Embassy’s different functions were integrated, political and development departments, which meant a major reorganization. At the same time human and financial resources were reduced. My leadership role demanded that I kept an external Swedish position towards the Government of Tanzania and at the same time dealt with the turbulence the reorganization created for the staff which partly lost its motivation. The challenge for me as a leader was to support the staff and make sure the work was done with highest quality, with less resources.

The latest example refers to when I lead a team of 15 people in UN Population Fund, Our task was to raise all the financial resources for UNFPA from Government, private sector and other UN agencies. The ten largest donors included USA and Japan in addition to the Nordic and other European countries. We were in daly contact with all donors of different reasons. Sometimes we negotiated conditions for the donation, or arranged a meeting between a Minister and the Executive Director of UNFPA, or create a dialogue between technical expertise. I gave my staff highest possible freedom to work within the set directives and the vision and objectives we had agree on. As soon as there was a need for support I was there to give advice or even take over if need be.

I was at the same time together with other peers in similar positions throughout the UN system, negotiating a proposal to be discussed in the General Assembly related to how the whole System should be funded.

The above examples show how my different functional competences have helped me in my leadership and at the same time deal with challenges which is part of a recession, less resources and staff.

There are many organizations today that need to reduce or refocus. In such cases I can use my experiences to brainstorm and plan together with Management or individuals, whatever is more suitable to the special needs.