LedarskapLeadership

 

Ledarskap för mig är att leda och stödja ett team att nå överenskomna resultat. När det behövs ska ledaren finns till för att styra upp och fatta beslut . Det kan också finnas behov för att lägga om riktningen om verksammheten tagit fel riktning. Aktiviteterna kan heller inte gå utanför tilldelade resurser, personella eller finansiella. Ledarskap är också att skapa ett team som tillsammans har funktionell och teknisk kompetens. Ledaren står alldeles bakom sitt team, och träder fram vid behov. Leda genom aktivt deltagande ger bästa resultat.

Jag har arbetat i ledarskapsfunktioner de senaste tjugo åren inom och utanför Sverige och dragit många erfarenheter av vad som fungerar eller inte fungerar. Mina tjänster kan bestå av att stödja ett nybildat team i att dra upp ledarstrukturen och kommunikationsvägarna. De kan också bestå av att ge råd direkt till en ledare eller ett ett team som inte fungerar eller som behöver lite impulser och ideer om nytänkande.

Ingen enskild fråga är så viktig som hur ledarskapet fungerar, för medarbetarnas trivsel och därmed för effektiviteten i verksamheten.

Chefer kan tillsättas utan medarbetares inflytande och för att ledarrollen ska bidra till kvalitativa resultat med motivation kan det behövas hjälp utifrån att få teamet sammansvetsat och lita på sin ledare.

Ibland behövs det någon extern resurs med erfarenhet av hur andra arbetar, för att man ska hitta öppningar och utveckling.

To me leadership is to lead and support a team in its challenges to reach a number of set objectives. When there is a need the leader is there to direct, guide and make necessary decisions. There could also be need to redirect if the work is moving in the wrong direction. The activities can also not be implemented beyond the allocated resources, human or financial. Leadership is also to create a team which together have the functional and technical competence needed to fulfill the tasks. The leader always support its team, and when necessary take a front role. To lead through active participation is achieving the best results.

I have worked in leadership functions during the last twenty years in Sweden and internationally and have through my experiences learnt what works and not.

My services could include support to a newly established team in developing its leadership and its communication channels. My services could also be to advice one leader or a team which is not functioning or just need some new thinking and injections to rethink its task.

A well working leadership is the far most essential in an organization, for the staff and their wellbeing and for the efficiency in reaching the set objectives.

Managers can be selected without the influence of the staff and to make the leadership role support qualitative results with motivated staff it might be necessary to seek support from outside to get the team bonded and trust its leader.

Occassionaly an external resource with its experience might be needed  to share how it works in other organizations, to explore new ideas and develop the organization further.