ArbetslivserfarenhetWorking experience

 

 

 

 

Sammanfattning

Jag har 40 års erfarenhet av internationellt utvecklingssarmbete från svenska regeringen och Förenta Nationerna, FN. Halva den tiden har jag varit utanför Sverige. Jag har tillbringat mer än tio år i olika länder i Afrika och tio år på FN i New York. Mitt fokus har varit ledarskap, strategisk planering, resursmobilisering och programerfarenhet inom områden som undervisning, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt styrelseskick. Mina speciella egenskaper är förmåga att skapa fötroende inom och utanför den organisation jag arbetar på och att vara en resultatstyrd gendermedveten ledare och medarbetare med vision.

Arbetslivserfarenhet

ICKonsult 

Efter avslutad FN tjänstgöring startade jag min konsultverksamhet och har haft uppdrag för FN, statliga och enskilda organisationer. 2009 –

FN, New York

United Nations Population Fund, UNFPA, Direktör, Enheten för Resursmobilisering inom Avdelningen för Information och Externa Relationer December 2007 – Oktober 2009

Ansvarig för att mobilisera ett jämnt finansiellt resursflöde så att UNFPA kunde genomföra sin verksamhetsplanmed. Med jämna mellanrum i UNPAs styrelse presentera det finansiela läget inklusive närmaste tidens åtgärder att öka resurserna Hålla ledningen inom UNFPA informerad om viktiga utrikes- och biståndspolitiska händelser inom givarländerna som påverkar UNFPAs arbete. Ansvara för alla kontakter med givarländer om de olika styrinstrument som utvecklades på givarsidan för att följa upp resultat, relevans och effektivitet inom UNFPAs verksamhet. Samordna alla kontakter mellan givarländernas ledande politiska och sakkunniga representanter och UNFPAs ledning.

Resultat: Ledde arbetet med att mobilisera över 800 miljoner dollar om året. Utvecklade och genomförde en organisationsstrategi och omorganiserade enheten som jag var chef för, att bättre svara mot omorganisationen inom hela UNFPA och FNs reformarbete.

Deltog, tillsammans med andra FN organ, i att ta fram ett förslag om hur hela FN skulle finansieras som senare diskuterades i FNs Generalförsamling.

United Nations Children Fund, UNICEF, Chef för den Nordiska gruppen inom Avdelningen för Programfinansiering
December 2000 – December 2007

Ansvarig för samarbetet inklusive allt givarstöd till UNICEF från de Nordiska regeringarna. Särskilt ansvarig för två av UNICEFs fokusområden, flickors utbildning och barnets skydd. Rådgivare åt högsta ledningen i alla frågor runt samarbetet med de nordiska länderna. Förhandlade avtal om bidrag och innovativa finansieringsinstrument.

Resultat: Ökade bidrag från de nordiska regeringen. Större flexibilitet i bidragsgivningen med färre villkor och längre avtalsperioder med minskad administration för både FN och givare. Introducerade ett nytt finansieringsinstrument, tematisk bidragsgivning, som innebar att inom ett visst område kunde UNICEF bestämma hur det var bäst använda resurserna och i efterhand redovisa resultat och medelsanvändning. Mobiliserade runt 500 miljoner dollar per år.

Skapade nya och fördjupade pågående samarbete inom alla UNICEFs verksamhetsgrenar: Humanitärt bistånd, barnets skydd, flickors utbildning, bekämpning av HIV-AIDS, Barnets överlevnad-hälsa och fördjupad dialog runt barnets rättigheter.

UNDP, Senior Rådgivare för civilt styrelseskick. Avdelningen för policyutveckling Februari -November 2000

Rådgivare till ledningen och medarbetare runt om i världen på UNDPs 158 kontor om hur det civila samhället skulle kunna engageras i samhällsutvecklingsfrågor.

Resultat: Anordnade några seminarier i Afrika och södra Asien med civila samhället organisationer om hur deras åsikter på bästa sätt skulle integreras i nationella fattigdomsstrategier. Kvalitetsaspeketen på fattigdomsstrategierna ökade genom civila samhällets deltagande.

Engagerade ett antal grupperingar inom civila samhällets i en process om en ny konstitution i Antigua and Barbados.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

Senior handläggare, Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter inom Avdelning för Social utvekling 1996-2000

Ansvarade för att utveckla ett svenskt-sydafrikanskt program för demokratiskt styrelseskick tillsammans med den första demokratiskt valda regeringen i Sydafrika.

Resultat: Initierade ett institutionellt samarbete mellan statliga instituioner i Sydafrika och Sverige såsom

Polismyndigheterna, Skattemyndigheterna, Statiskbyråerna och Statliga förvaltningen på nationell och lokal nivå.

Ledde förhandlingar med konsultföretag som uppköptes för att stödja genomförandet av ovan insatser inklusive rekryteringar av svenska nyckelpersonar som koordinerade programmen i Sydafrika.

Anordnade olika seminarier som en del av processen att finna de rätta lösningarna för det nya demokratiska Sydafrika.

Utvecklade och presenterade för Ssdas styrelse ett långsiktigt utvecklingsprogram mellan Sydafrika och Sverige inom demorkati- och mänskliga rättighetersområdet.

Biträdande chef, Svenska ambassaden, Dar es Salaam, Tanzania 1993-1996

Utöver verksamhet, personal och budgetansvar också ansvarig för det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania inom områdena Undervisning, Demokrati och Mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor och yrskesutbildning.

Resultat: Ledde ett arbete som bidrog till att minska det svensk tanzanska landprogrammet från 1 miljard till 600 miljoner kronor inkluderande flera personers friställande.

Utvecklade ett demokrati och mänskliga rättigheterprogram som inkluderade civila samhället, privata och statliga sektorn som stöd till det första flerpartivalet i Tanzania.

Senior handläggare, Regionavdelningen för södra Afrika 1990-1993

Ansvarig för det svenska samarbetet med ANC, Sydafrikas befrielserörelse och olika enskilda organisationer i Sydafrika som arbetade mot apartheid för att skapa en demokrati.

Resultat: Ett fungerande hemligt nätverk genom vilket finansiella medel kanaliserades till befrielserörelsen ANC och enskilda organisationer. Bara en handful individer kände till systemet. Nelson Mandela har efter befrielsen lovordat de svenska interventionerna och indikerat att, om stödet inte funnits hade det varit mycket svårare att bekämpa apartheid.

Ett svenskt program för stöd till ANC med flera olika ämnesområden, processer, förväntade resultat och budget.

Senior handläggare, Svenska ambassaden, Lusaka, Zambia 1987-1990

Ansvarade för områdena Undervisning och stödet till befrielsrörelserna ANC och SWAPO.

Resultat: Ett femårigt svensk zambiskt undervisning program med två årliga uppföljningar.

Namibia blev självständigt 1990 och jag anordnade flera viktiga seminarier som stödde SWAPO inom olika områden för att förbereda dem på sin nya uppgift.

Transitionen mot det första demokratiska valet i Sydafrika inleddes under samma år och de sydafrikaner som fortfarande levde i exil började återvända med svenskt stöd.

Planen och genomförandet av återvändandet av alla sydafrikanska och namibiska flyktingar var delvis mitt ansvarsområde.

Senior handläggare för utbildning, Svenska ambassaden, Harare, Zimbabwe 1986-1987

Ansvarig för det svensk zimbabwiska utbildningsprogrammet

Resultat: Ett femårigt svenskt utvecklingsprogram inom undervisning mellan Sverige och Zimbabwe.

Senior handläggare ,Regionalavdelningen för södra Afrika 1983-1986

Ansvarig för det svenksa stödet till SWAPO och enskilda organisationer inom och utanför Namibia.

Resultat: Förhandlade och administrerade det svenska stödet till namibiska befrielserörelsen.

Deltog i framtagandet av en ny profil för seniora ledare inom Sida som ledde till att rekryteringen av chefer förändrades.

Ledde en grupp som utvecklade förslag till riktlinjer för jämställdhet inom Sidas programarbetete.

Programhandläggare, Svenska ambassaden, Gaborone, Botswana 1982-1983

Ansvarig för samarbetet mellan Sverige och Lesotho och det svensk botswanska utbildningssamarbetet.

Resultat: Etablerade den första svenska representationen i Lesotho och utvecklade det första samarbetsprogrammet mellan Sverige och Lesotho.

Programhandläggare, Regionavdelningen för södra Afrika 1976-1982

Ansvarig för samarbetet mellan Sverige och Botswana och Lesotho.

Programhandläggare, Länderbyrån 1973-1976

Ansvarig för humanitärt bistånd till Afrika.

Administrativ assistant till Biträdande generaldirektören på Sida 1969-1976


 

 

Summary

I have 40 years experience of international development cooperation from the Swedish Government and the United Nations. Half of this time I have been outside of Sweden. I have spent more than ten years in different countries in Africa and ten years with UN in New York. My focus has been leadership, strategic planning, resource mobilization and program experience within areas such as education, health, democracy and human rights, equality between men and women and democratic governance. My strengths are the ability to create confidence within and outside the organization I am working, and to be a result oriented and gender sensitized leader and co-worker with a vision.

United Nations, New York

United Nations Population Fund, UNFPA, Director, Resource mobilization Branch, Division for Information and External Relations                                                                                                                                                December 2007 – October 2009

Responsible for mobilizing all financial resources to facilitate the implementation of UNFPA’s Business Plan. Frequently present to the UNFPA Executive Board the status of the current and estimated income and actions to increase resources from potential donors. Keep the Senior Management informed about relevant foreign policies and strategies influencing UNFPA’s mandate and work. Responsible for all contacts with the donors related to different governance tools developed on the donors side to measure the results, relevance and efficiency within UNFPA’s mandate. Coordinate all contacts between donors leading political and substantive representatives and UNFPAs senior management.

Results: Managed the resource mobilization and raised over 800 million USD per year. Developed and implemented an organizational strategy and reorganized the Branch I headed to better support the reorganization within UNFPA and UN reform. Participated, together with other UN Agencies in a task force developing a proposal how the entire UN should be financed. The proposal was later discussed in the General Assembly.

United Nations Children Fund, UNICEF, Head of the Nordic cluster, Division for Programme Finance
December 2000 – December 2007

Was responsible for the coordination between UNICEF and the Nordic Governments. Was also responsible for all Nordic donor contributions to UNICEF.  Had a special responsibility for two of UNICEF’s focus areas. Girls’ Education and Child Protection. Advisor to the Senior Management in all questions related to the Nordic countries. Negotiated donor agreements and innovative new financing instruments.

Results: Increased the donor contributions from the Nordic Governments. Also managed to increase the flexibility in the donor contributions with less conditions and extended durations, which led to decreased administration on both the UN and donor side. Introduced a new financial mechanism, thematic funding, which included donor focusing on one of the themes in UNICEF’s Business plan. UNICEF could then decide where best to place the funding and retroactively report on results and how the funds were spent. Mobilized around 500 million USD per year. Created new and more in depth relations within all UNICEF’s focus areas, Humanitarian response, Child Protection, Girls Education, HIV/AIDS, Child survival and Increased dialogue on children’s rights.

UNDP. Senior Advisor for civic governance, Bureau for Policy Development.
February -November 2000

Advisor to the Management and co-workers around the Globe in UNDP’s 158 offices how best to include the civil society in processes related to community development.

Results: Organized seminars in Africa and south Asia with the organized civil society on how their views could in the best way influence the national poverty strategies. The Quality aspect in the Poverty Strategies was improved through this engagement.

Engaged the civil society in a process resulting in a new constitution for Antigua and Barbuda.

Swedish International Development Cooperation Authority, Sida

Senior Programme Officer, Division for Democracy and Human rights, Department for Social Development                                                                                                                                                                                                                                                            1996-2000

Was responsible for developing a Swedish-South African strategy for democratic governance together with the newly elected first democratic Government of South Africa.

Results: Initiated an institutional cooperation between public institutions in South Africa and Sweden such as the Police authorities, Tax Authorities, Statistical Bureaus and Public Sector Institutions in general on national and provincial levels.

Headed negotiations with consultancy firms supporting implementations of above cooperation including recruitments of Swedish key persons coordinating the programmes in South Africa.

Organized seminars as part of the processes to find the most relevant solutions in the new Democratic South Africa

Deputy Head, Swedish Embassy, Dar es Salaam, Tanzania                                                                                                       1993-1996

In addition to the usual management responsibilities such as human and financial resources and strategic planning and reporting, was responsible for the Swedish development cooperation with Tanzania within areas such as Education, Democracy and Human Rights, gender equality and vocational training.

Results: Led a transformation reducing the Swedish Tanzanian country programme from 1 billion to 600 million SEK including a number of staff reduction. Parallel to this developed a Democracy and Human rights programme including civil society, private and public sector in the first ever multi party election in Tanzania.

Senior Programme Officer, Regional Department for Africa.                                                                                                   1990-1993

Was responsible for the Swedish cooperation with ANC, South Africa’s liberation movement and a variety of non-governmental organization in South Africa working against apartheid to create a democracy.

Results: Participated in developing a well functioning secret network through which the financial resources were channeled to the liberation movement and supporting NGOs. Some ten people on the Swedish side knew the details. Nelson Mandela has after the independence praised the Swedish interventions and indicated that without this support the liberation might have failed.

Developed also a programme supporting ANC with several different subject areas, processes, expected results and budget.

Senior Programme Officer, Swedish Embassy, Lusaka, Zambia                                                                                          1987-1990

Was responsible for the areas Education and the Swedish support to the liberation movements ANC and SWAPO.

Results: A five-year Swedish Zambian Education programme including heading two annual reviews.

Namibia gained independence 1990 and I organized a number of seminars supporting SWAPO within different areas to prepare them for their new tasks.

The transition to a democratic South Africa including the elections was the same year and the South Africans living in exile started returning with Swedish support.

The plan and implementation of the returning South African s and Namibian refugees was under my responsibility.

Senior Programme Officer for Education, Swedish Embassy, Harare, Zimbabwe                                                 1986-1987

Was responsible to develop a Swedish Zimbabwean Education programme

Result: A five-year Swedish Zimbabwean Education programme.

Senior Programme Officer, Regional Department for southern Africa                                                                        1983-1986

Was responsible for the Swedish support to the liberation movement SWAPO and NGOs inside and outside of Namibia supporting the liberation struggle.

Results: Negotiated and administered the Swedish support to the Namibian liberation struggle.

Participated in the development of a new leadership profile, which led to new way of recruiting Managers.

Led a group developing proposed new guidelines for gender equality within the Swedish development cooperation.

Programme Officer, Swedish Embassy, Gaborone, Botswana                                                                                           1982-1983

Was responsible for the development of the cooperation between Sweden and Lesotho and the Swedish support to Education in Botswana

Results: Established the first ever Swedish representation in Lesotho and developed the first development cooperation between Sweden and Lesotho.

Programme Officer, Regional Department for Southern Africa                                                                                      1976-1982

Was responsible for the cooperation between Sweden, Botswana and Lesotho.

Programme Officer, Country Division 1973-1976

Was responsible for the Swedish humanitarian response to Africa.

Executive Assistant to the Deputy Director General of Sida                                                                                              1969-1973