OmAbout

 

IMG_0639-2Jag har tillbringat 40 år inom internationellt utvecklingsarbete. På Sida i Stockholm, på ambassader i Botswana, Lesotho, Tanzania, Zambia och Zimbabwe och på FN i New York. Jag har arbetat med befrielserörelserna ANC (African National Congress) och SWAPO (South West Africa People’s Organization) för Sydafrika och Nambia under deras kamp för frihet från ockupationsmakter. Mitt arbete har bestått av strategisk planering, utvecklingsprogram, diskussioner och förhandlingar med regeringar och organisationer, samt uppföljning och rapportering. De specifika ämnesområdena jag arbetat med är undervisning, mänskliga rättigheter, demokratiskt styrelseskick och jämställdhet mellan män och kvinnor. De senaste tio åren har jag arbetat inom FNs fonder och program; UNDP, UNICEF och UNFPA. För UNDP arbetade jag som rådgivare inom civilt styrelseskick, på UNICEF var jag ansvarig för mobiliserandet av resurser från de nordiska länderna och på UNFPA var jag chef för hela resursmobiliseringen. Efter avslutad FN tjänstgöring startade jag min egen konsultverksamhet 2009 och har sedan dess haft uppdrag för statliga och enskilda organisationer. Jag har nu valt ut en särskild nisch att arbeta inom, ledarskap i olika former. Mitt sätt att leda handlar om ansvarstagande, motivation, välbefinnande, resultatstyrning och kvalitet.

IMG_0639-2I have spent almost 40 years within international development cooperation. At Swedish International Development CooperationAuthority, Sida in Stockholm, at Swedish Embassies in Botswana, Lesotho, Tanzania, Zambia and Zimbabwe and at the UN in New York. I have worked with the liberation movements ANC (African National Congress) and  SWAPO (South West Africa People’s Organization) for South Africa and Namibia during their struggle for independence and freedom from occupation. My work has included strategic planning, development programming, discussions and negotiations with governments and organizations, and monitoring and reporting. The specific areas I worked in are education, human rights, democratic governance and equality between men and Women. The last ten years I have worked in the UN’s Funds and Programmes; UNDP, UNICEF and UNFPA. In UNDP  I was the Senior Advisor for civic governance, at UNICEF I was responsible for resource mobilization from the Nordic Governments and at UNFPA I was the Head of Resource Mobilization Branch. Since 2009 I have run my own consultancy firm and have had assignments for the UN, Government and non-governmental organizations. I am now focusing entirely on leadership in different ways. My focus on leadership is about taking responsibility, motivation, wellbeing, results and quality.